Školní řád - Revelio.cz

Školní řád


a) Do Bradavické školy čar a kouzel jsou přijímáni studenti, kteří projeví známky kouzelnického nadání a přijmou pozvání ke studiu.

b) Student musí dosáhnout věku jedenácti let, aby mohl být na školu přijat.

c) Na začátku školního roku bude student zařazen do koleje, ve které setrvá po celou dobu studia v Bradavicích. Rozhodnutí Moudrého klobouku nelze změnit.

d) Student je povinen docházet do hodin, které si zapíše dle vlastního uvážení. Pokud se hodin nebude moci zúčastnit, svou absenci omluví. Vyučující však nemusí přijmout každou omluvenku.

e) Student si musí náležitě plnit své povinnosti.

f) Student prvního ročníku nesmí vlastnit koště.a) Student je povinen dodržovat pravidla slušného chování.

b) Student musí respektovat a plnit pokyny výše postavených osob. V opačném případě hrozí potrestání.

c) Tělesné tresty jsou zakázány.

d) Studenti nemohou být vyhazováni z oken, upalováni, topeni či jinak poškozováni nebo rozbiti.

e) Základním studentským oděvem je školní uniforma. Ta sestává z bílé košile a libovolného černého svršku (svetr, sako), který je každý student povinen označit jakýmkoliv dobře viditelným znakem kolejní příslušnosti (např. odznakem, šálou, šátkem ad.); dále z černých společenských kalhot (ne riflí, legín!) či dívčí sukně. Povinným prvkem je kolejní kravata, obuv si volí každý student sám přiměřeně věku. Je povoleno oblékat dlouhý studijní hábit, v zimě je nutné nosit na výuku ve venkovních prostorách zimní plášť, nikoliv libovolné bundy. Výjimku z tohoto pravidla tvoří hodiny vyžadující sportovní oblečení.

f) Studenti jsou povinni nosit školní uniformu v prostorách Velké síně a na vyučování, pokud ovšem vyučující nestanoví jinak. Je také zakázáno nosit oblečení nepřiměřené věku studenta.

g) Vstup do Zapovězeného lesa je přísně zakázán, stejně tak koupání v Černém jezeře. Povolení lze získat pouze ve výjimečných případech a výhradně v doprovodu zodpovědného profesora.

h) V případě porušení kázně či jiných pravidel může být student potrestán následujícími způsoby: stržením bodů, školním trestem, podmínečným vyloučením nebo vyloučením ze školy.

i) Pakliže je studentovi udělen školní trest, je povinen jej vykonat pod patřičným dohledem zodpovědné osoby. Pokud trest nebude splněn, studentovi bude udělena bodová sankce odpovídající provinění.

j) Je přísný zákaz užívání alkoholu a jiných omamných látek na půdě školy. Pokud bude jakýkoliv student přistižen při požívání alkoholu a jiných nevhodných látek, bude náležitě potrestán - u privilegovaných se jedná primárně o ztrátu odznaku a podmínečné vyloučení. Pakliže se bude situace opakovat, student bude ze školy vyloučen trvale.

k) Studenti nemají přístup na jinou než vlastní kolej, tedy ani do společenské místnosti ani do pokojů. Tuto restrikci podporují také kouzelné vstupy do jednotlivých kolejí, jejichž specifické přístupové metody znají pouze studenti dané koleje.

l) Dívky a chlapci nemohou vstupovat na pokoje opačného pohlaví. Zakazuje to školní řád i upravené kouzelné vstupy s opatřeními, která tomu zabraňují – např. schodiště proměněné na skluzavku odolné proti dalším zdolávacím kouzlům, neviditelné bariéry apod.

Bodové sankce
Nenošení stejnokroje-15
Koupání se v jezeře-30
Vstup do Zapovězeného lesa-70
Vstup do oddělení s omezeným přístupem-50
Drzost k profesorům-20
Drzost k prefektům-10
Napadání profesorů-85
Napadání studentů-40
Lhaní-10
Kouzlení v nepovolených prostorách-10
Kouzelnické souboje mimo klub-15
Porušení večerky-25
Držení nepovoleného tvora-25
Neúcta k vedení školy-40
Ohrožování života-100
Běhání po chodbách-10
Vyřvávání na chodbách-5
Krádež-25
Neposlechnutí profesora-10
Používání vulgarizmů a sprostých slov-20
Nesplnění školního trestu-50
Jakékoliv jiné přečinění proti ŠŘ-10 až -100a) Pakliže není před zahájením školního roku stanoveno jinak, nástěnkovou formou je veden pouze předmět ZKV. Ve výjimečných případech ovšem lze udělit výjimku.

b) Minimální docházka na plnohodnotný předmět činí 4 hodiny z 10 celkových, na kroužek 2 hodiny z 5 celkových. Pokud student nesplní stanovenou povinnou docházku, vyučující jej může i nemusí klasifikovat (pokud se jedná o profilový předmět).

c) Student je klasifikován známkami vynikající, nad očekávání, přijatelný, mizerný, hrozný a troll. Profesor je však oprávněn udělit i speciální známku neklasifikováno.

d) Pro úspěšné absolvování předmětu je nutný minimálně mizerný vážený průměr.

e) Profesor je povinen za školní rok udělit minimálně 5 známek v případě plnohodnotného předmětu, minimálně 1 známku v případě kroužku. Zároveň může za školní rok udělit maximálně 15 známek.

f) Předměty jsou zakončeny absolventskou zkouškou (3 roky studia), NKÚ (5 let studia), OVCE (7 let studia), a to dle délky studia. Délka vyučovaných předmětů se liší.

g) V případě nesplnění podmínek pro úspěšné absolvování předmětu lze po individuální domluvě uskutečnit reparát ve zkouškovém období.

Klasifikace - bodování
Vynikající15
Nad očekávání10
Přijatelný 5
Mizerný3
Hrozný0
Troll-5
Plná účast na hodině 10
Poloviční účast na hodině 5
Omluvená neúčast na hodině 0
Neomluvená neúčast na hodině -5a) Student je povinen si zvolit své studijní zaměření, tzv. profilový předmět v prvním ročníku.

b) Studijní zaměření si student může vybrat z předmětů zakončených zkouškou OVCE, tedy z bylinkářství, kouzelné formule, lektvary, létání, obrana proti černé magii, péče o kouzelné tvory a přeměňování.

c) Studentův postup do dalšího ročníku závisí na splnění předmětu, který má zvolený jako profilový předmět. Pokud z něj neprojde, nepostoupí v ročníku a další rok v profilové předmětu ročník opakuje.

d) Profilové předměty mají nárok na dálkové studium.

e) Z profilového předmětu je student povinen konat zkoušky NKÚ (po 5 letech studia) a OVCE (po 7 letech studia).a) Studentům je povoleno přivést si s sebou jednoho domácího mazlíčka - jmenovitě pouze kočku, potkana, žábu, sovu, myš, králíka a kluběnku.

b) Veškeré ostatní či kouzelnické tvory musí schválit vedení školy. Za zakázané tvory jsou považováni tací, kteří od ministerstva kouzel obdrželi klasifikaci vyšší než XX nebo mohou ohrozit okolí, a výjimky.

c) Za chov nepovolených tvorů může být student podmínečně vyloučen.

d) Mazlíčci se nesmí volně potulovat po prostorách hradu. Student za svého mazlíčka plně zodpovídá.

e) Sovy se mezi domácí mazlíčky nezapočítávají, nicméně každý student smí vlastnit pouze jednu sovu. Sovy musí být chovány v sovinci.a) Kouzlit je povoleno pouze v prostorách k tomu určeným, jmenovitě se jedná o učebny kouzlících předmětů a cvičebnu kouzel. Drobnější kouzla nevyžadující náležité pomůcky lze trénovat ve společenských místnostech.

b) Útočná kouzla jsou povolena pouze pod dohledem zodpovědného profesora nebo v prostorách cvičebny.

c) Kouzelnické souboje jsou přísně zakázány. Za jejich praktikování může být student podmínečně vyloučen.

d) Je přísně zakázáno používat útočná nebo obranná kouzla na spolužáky, respektivě studenty školy, zaměstnance a ostatní obyvatele školy.a) Studentskými posty jsou primus, prefekt a kapitán famfrpálového družstva.

b) Prefekty a primuse navrhuje kolejní ředitel dané koleje. Jmenováni jsou vedením školy.

c) Prefekti a primusové mají povinnost dohlížet na pořádek a kázeň ve svých kolejích.

d) Prefekti a primusové mají povoleno studentům strhávat body. Vážnější prohřešky řeší kolejní ředitel, příp. vedení školy.

e) Prefektům a primusům je v případě prohřešku strháván dvojnásobný počet bodů.

f) Kapitána famfrpálového družstva jmenuje samotné družstvo.

g) Kapitán famfrpálového družstva si volí svého asistenta, který ho zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti. Kapitán dále organizuje tréninky své koleje a je zodpovědný za členy svého týmu.

h) Kapitán může podat podnět na vyřazení hráče z družstva a přijímat hráče nové, ovšem jeho sestava musí mít vždy minimálně 7 a maximálně 11 členů.a) Studenti mají právo být členy klubu.

b) Založení klubu musí schválit vedení školy.

c) Pokud je klub založen, jeho vedení je povinno vykazovat aktivitu, a tu pravidelně předkládat vedení školy.a) Školní pořádek zakazuje vztahy mezi žáky prvního ročníku.

b) Nepřiměřené projevy na veřejných místech mohou být trestána vedením školy jako závažný prohřešek proti školnímu řádu.a) Během školního roku je večerka ustanovena od 23:00 do 6:00.

b) V době večerky je povoleno pohybovat se pouze v prostorách vlastních ložnic a společenské místnosti dané koleje.

c) Porušení večerky se trestá stržením bodů, nebo jiným trestem dle uvážení profesora.

d) Prefektům je dovoleno pohybovat se po školních prostorách až do 23:30.Vedení RO.cz,
23. února 2023

Přihlášení

Online 17

Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9505
Derreck Myrick
Ředitel školy
Zaměstnanec
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9504
Christian Fraser
Zástupce ředitele
Profesor roku
Zaměstnanec
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 6033
Darragh Lassayi
Programátor
<-Velmistr čokožabek->
Zaměstnanec
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9534
Antero Kien
Kolejní ředitel
<-Kolejní Havraspáru->
Zaměstnanec
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9845
Deco Berry
Kolejní ředitel
<-Kolejní Nebelvíru->
Zaměstnanec
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 4759
Gianmarco Ricci
Praktikant
<-Vládce parketu->
Zaměstnanec
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9488
Yoshito Hirakawa
Kapitán Havraspáru
Havraspárský génius
Havraspár
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9262
Ella Firewalker
Studentka Havraspáru
<-Člen famfrc týmu->
Havraspár
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9490
Nerissa Papadakis
Studentka Havraspáru
<-Člen famfrc týmu->
Havraspár
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9188
Ogden Colquhoun
Prefekt Mrzimoru
Vládce Času
Mrzimor
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9186
Rebekka de Løvenørn
Studentka Mrzimoru
Revelio PRO hunter
Mrzimor
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9675
Thomas Gibson
Student Nebelvíru
<-Roztleskávačka Nebelvíru->
Nebelvír
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9773
Jasmine Ruben
Studentka Zmijozelu
<-Královna plesu->
Zmijozel
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9770
Maya Garcia-Berry
Studentka Zmijozelu
Zmijozel
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 7794
Michael Alvarez Kneazle
Student Zmijozelu
Zmijozel
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 7432
Railly Saviyer
Studentka Zmijozelu
Merlinův učeň
Zmijozel
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 9977
Skadi Mikkelsen
Studentka Zmijozelu
Zmijozel